OGŁOSZENIE O WYDŁUŻENIU NABORU

Projekt „Młodzi na podkarpackim rynku pracy” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany na podstawie Umowy nr POWR.01.02.01-18-0078/19-00 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie.

STOWARZYSZENIE LABORATORIUM INSPIRACJI

INFORMUJE, ŻE I NABÓR KANDYDATÓW DO PROJEKTU MŁODZI NA PODKARPACKIM RYNKU PRACY ZOSTAŁ PRZEDŁUŻONY DO DNIA 17.03.2020 R.

Ogłoszenie o naborze do pobrania tutaj

Jednocześnie informujemy, że w związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego Stowarzyszenie Laboratorium Inspiracji informuje, że zostały podjęte stosowne środki bezpieczeństwa, dlatego też od dnia 18.03.2020 r., do odwołania wszelkie informacje, wsparcie i porady w ramach projektu Młodzi na podkarpackim rynku pracy będą udzielane wyłącznie telefonicznie lub e-mailowo. W przypadku konieczności spotkania indywidualnego prosimy umawiać się telefonicznie pod numerem 572 027 819 w godzinach od 8:00 do 14:30.  

Skip to content