Wyniki I tury rekrutacji.

Wstępna lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Staże szansą na aktywność zawodową mieszkańców Podkarpacia”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe.

WSTĘPNA LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH

Lista uczestników została przekazana do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie w celu sprawdzenia podwójnego uczestnictwa w projektach EFS.

AKTUALIZACJA Z DNIA 22.10.2021. Lista uczestników zakwalifikowanych do udziału w projekcie po weryfikacji przez WUP Rzeszów.

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH KOBIETY – 22.10.2021

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH MĘŻCZYŹNI – 22.10.2021

LISTA OSÓB NIEZAKWALIFIKOWANYCH KOBIETY – 22.10.2021

Wszystkie osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie zobowiązane są do dnia 15.11.2021 do dostarczenia poniższych dokumentów:

Dla Kandydatów/ek bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy:

1. Zaświadczenie z powiatowego urzędu pracy o statusie osoby bezrobotnej, w tym długotrwale bezrobotnej (za okres minimum ostatnich 12 miesięcy)


Dla Kandydatów/ek biernych zawodowo i niezarejestrowany w PUP:

1. Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o potwierdzeniu statusu osoby biernej zawodowo lub bezrobotnej (za okres minimum ostatnich 12 miesięcy) – na podstawie wniosku US7.
2. Zaświadczenie z urzędu miasta/gminy o wielkości posiadanych użytków rolnych w hektarach przeliczeniowych – na podstawie wniosku do gminy.

UWAGA DO WSZYSTKICH: Dodatkowo do wglądu przy składaniu dokumentów należy przedstawić świadectwo ukończenia szkoły na ostatnim szczeblu edukacji.

DOKUMENTY MOŻNA ZŁOŻYĆ OSOBIŚCIE W BIURZE PROJEKTU OD PONIEDZIAŁKU DO CZWARTKU OD 8.00 DO 14.30. LUB WYSŁAĆ POCZTĄ NA ADRES:
Stowarzyszenie Laboratorium Inspiracji
Biuro projektów
ul. Pużaka 37
38-400 Krosno

AKTUALIZACJA Z DNIA 15.11.2021. Ostateczna lista uczestników zakwalifikowanych do udziału w projekcie:

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH KOBIETY – 15.11.2021

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH MĘŻCZYŹNI – 15.11.2021

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skip to content