Informacja o realizowanym projekcie.

Projekt „AKCJA – KWALIFIKACJA I AKTYWIZACJA ZAWODOWA”, jest realizowany przez Stowarzyszenie Laboratorium Inspiracji z siedzibą w Krośnie, ul. Szarych Szeregów 28, 38-400 Krosno

Numer Projektu: FEPK.07.04-IP.01-0057/23

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027; PRIORYTET 7 FEPK.07 Kapitał ludzki gotowy do zmian; DZIAŁANIE 07.04 Poprawa sytuacji na rynku pracy osób ubogich pracujących, oraz odchodzących z rolnictwa.

W ramach projektu realizowane będą następujące formy wsparcia:

– Identyfikacji Potrzeb Uczestnika Projektu: realizowane w wymiarze 3 godziny/osobę. Wsparciem zostanie objętych 115 (64K) osób – wsparcie obligatoryjne dla wszystkich Uczestników Projektu.

– Poradnictwo zawodowe grupowe: realizowane dla grup w wymiarze 6h/grupa (średnio 10 osób w grupie). Wsparciem zostanie objętych 50 (28K) osób.

– Szkolenia kwalifikacyjne: realizowane w zakresie i wymiarze dostosowanym do indywidualnych potrzeb Uczestników. Wsparciem zostanie objętych 115 (64K) osób – wsparcie obligatoryjne dla wszystkich Uczestników Projektu.

– Staże zawodowe w wymiarze 6 miesięcy dla 8 (5K) osób.

Grupa docelowa:

Projekt skierowany jest do osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych, umowach cywilnoprawnych, ubogich pracujących i osób odchodzących z rolnictwa. Wsparcie zostanie skierowane do grup docelowych z obszaru województwa podkarpackiego (w przypadku osób fizycznych uczą się, pracują lub zamieszkują one na obszarze województwa podkarpackiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze woj. podkarpackiego), które nie otrzymują jednocześnie wsparcia w więcej niż jednym projekcie z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej dofinansowanym ze środków EFS+.

Cel projektu:

Celem Projektu jest podniesienie poziomu kwalifikacji i kompetencji 92 (51K) os. pracujących zatrudnionych na podstawie umów krótkoterminowych, umów cywilnoprawnych, ubogich pracujących i os. odchodzących z rolnictwa, ich aktywizację zawodową oraz poprawę sytuacji na rynku pracy w terminie do 05.2025 r.

Główny rezultat:

Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – 92 os.(51K).

Wartość projektu:

Całkowity koszt projektu: 902 631,49 PLN, w tym: Dofinansowanie projektu ze środków europejskich w kwocie 767 236,76 PLN oraz ze środków dotacji celowej w kwocie 45 131,58 PLN.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content