Ogłoszenie o terminie rekrutacji w projekcie „AKCJA – KWALIFIKACJA I AKTYWIZACJA ZAWODOWA”

STOWARZYSZENIE LABORATORIUM INSPIRACJI

OGŁASZA I NABÓR KANDYDATÓW DO PROJEKTU „AKCJA – KWALIFIKACJA I AKTYWIZACJA ZAWODOWA”

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027; PRIORYTET 7 FEPK.07 Kapitał ludzki gotowy do zmian; DZIAŁANIE 07.04 Poprawa sytuacji na rynku pracy osób ubogich pracujących, oraz odchodzących z rolnictwa.

Celem Projektu jest podniesienie poziomu kwalifikacji i kompetencji 92 (51K) os. pracujących zatrudnionych na podstawie umów krótkoterminowych, umów cywilnoprawnych, ubogich pracujących i os. odchodzących z rolnictwa, ich aktywizację zawodową oraz poprawę sytuacji na rynku pracy w terminie do 05.2025 r.

Nabór rozpocznie się od 17 czerwca 2024 r. i trwać będzie do 2 lipca 2024 r.

Sposób i miejsce składania dokumentów rekrutacyjnych:

– osobiście, w biurze projektu w Krośnie, ul. Pużaka 37 (lokal w budynku obok Hotelu Twist, od strony głównego parkingu – od ulicy Pużaka) od poniedziałku do czwartku w godzinach pracy biura projektu tj.:

Poniedziałek od 9.00 – 15.00

Wtorek od 9.00 – 13.00

Środa od 9.00 – 15.00

Czwartek od 11.00 – 15.00

– za pośrednictwem poczty/kuriera (listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) lub kuriera, na adres: Stowarzyszenie Laboratorium Inspiracji, 38-400 Krosno, ul. Pużaka 37.

SPRAWDŹ CZY SIĘ KWALIFIKUJESZ?

Projekt skierowany jest do osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych, umowach cywilnoprawnych, ubogich pracujących i osób odchodzących z rolnictwa. Projekt obejmie wsparciem minimum 115 osób (w tym 64 Kobiety).

Uczestnikiem Projektu może zostać osoba fizyczna, spełniająca jednocześnie poniższe kryteria dostępu tj.:

– jest osobą pracującą na umowie krótkoterminowej lub cywilnoprawnej lub ubogą pracującą lub odchodzącą z rolnictwa,

– z obszaru w. podkarpackiego (w przypadku os. fizycznych uczą się, pracują lub zamieszkują one na obszarze w. podkarpackiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze w. podkarpackiego)

– nie otrzymuje jednocześnie wsparcia w innym projekcie z zakresu aktywizacji społeczno- zawodowej dofinansowanym ze środków EFS+.

DOKUMENTY REKRUTACYJNE

W odpowiedzi na ogłoszony nabór do projektu Kandydat zobowiązany jest dostarczyć do biura projektu kompletną, prawidłowo wypełnioną (w języku polskim) i podpisaną dokumentację rekrutacyjną:

a)            Formularz rekrutacyjny do Projektu wraz z załącznikami:

  • Załącznik nr 1 do Formularza Rekrutacyjnego –  Oświadczenie o spełnieniu kryteriów dostępu (dotyczy wszystkich Kandydatów)
  • Załącznik nr 2 do Formularza Rekrutacyjnego – Oświadczenie o nieuczestniczeniu w innym projekcie (dotyczy wszystkich Kandydatów)
  • Załącznik nr 3 do Formularza Rekrutacyjnego – Oświadczenie o spełnieniu kryteriów premiujących (dotyczy wszystkich Kandydatów).
  • Załącznik nr 4 do Formularza Rekrutacyjnego – Ankieta potrzeb dla osób z niepełnosprawnościami (dotyczy osób z niepełnosprawnościami).
  • Załącznik nr 5  do Formularza Rekrutacyjnego – Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych (dotyczy wszystkich Kandydatów).

b) Orzeczenie o niepełnosprawności/ inny dokumentem poświadczającym stan zdrowia (dotyczy osób z niepełnosprawnościami).

c) Kserokopia umowy/aktualne zaświadczenie od pracodawcy o zatrudnieniu określające rodzaj umowy, okres, na który została zawarta oraz wysokość wynagrodzenia (dotyczy osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych/cywilnoprawnych/ ubogich pracujących).

d) Zaświadczenie wystawione przez podmiot/instytucję w celu ustalenia dochodu przypadającego na jedną osobę w gospodarstwie domowym (dotyczy osób ubogo pracujących, których wynagrodzenie jest wyższe niż płaca minimalna i konieczne jest wykazanie, że dochody przypadające na jedną osobę nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej).

e) Zaświadczenie z KRUS o podleganiu ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (dotyczy osób odchodzących   z rolnictwa).

f) zaświadczenie z placówki oświatowej (dotyczy osób z obszaru w. podkarpackiego tj. w przypadku os. fizycznych, które uczą na obszarze w. podkarpackiego)

 CO OFERUJEMY?

Identyfikacji Potrzeb Uczestnika Projektu: realizowane w wymiarze 3 godziny/osobę. Wsparciem zostanie objętych 115 (64K) osób – wsparcie obligatoryjne dla wszystkich Uczestników Projektu.

Poradnictwo zawodowe grupowe: realizowane dla grup w wymiarze 6h/grupa (średnio 10 osób w grupie). Wsparciem zostanie objętych 50 (28K) osób.

Szkolenia kwalifikacyjne: realizowane w zakresie i wymiarze dostosowanym do indywidualnych potrzeb Uczestników. Wsparciem zostanie objętych 115 (64K) osób – wsparcie obligatoryjne dla wszystkich Uczestników Projektu.

Staże zawodowe w wymiarze 6 miesięcy dla 8 (5K) osób.

Wsparcie towarzyszące – zwrot kosztów dojazdu na staż (przewidziane dla połowy Uczestników Projektu biorących udział we wsparciu w postaci staży zawodowych), ubezpieczenie NNW stażystów, badania lekarskie stażystów.

Rodzaj oraz wymiar form wsparcia wymienionych ww. pkt zostanie określony indywidualnie dla poszczególnych Uczestników/czek projektu w Indywidualnym Planie Działania.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

DOKUMENTY DO POBRANIA:

DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU (dokumenty rekrutacyjne):

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content