Dokumenty do pobrania – MŁODZI NA PODKARPACIU

Projekt „Młodzi na podkarpackim rynku pracy” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany na podstawie Umowy nr POWR.01.02.01-18-0078/19-00 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „MŁODZI NA PODKARPACKIM RYNKU PRACY”

DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU (dokumenty rekrutacyjne):

DLA PRACODAWCY:

Skip to content