„Drogą do sukcesu – Aktywizacja zawodowa!”

O projekcie

11-01-2018

Projekt „Drogą do sukcesu – Aktywizacja zawodowa!”, nr projektu RPPK.07.01.00-IP.01-18-010/17 współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w ramach Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy, Działania 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy.
Okres realizacji projektu: od 01.12.2017r. do 30.11.2019r.
Obszar realizacji projektu: powiaty: jasielski, brzozowski, strzyżowski, przemyski ziemski, leski, bieszczadzki, niżański, lubaczowski, kolbuszowski, leżajski i przeworski województwa podkarpackiego.
Celem głównym projektu jest wzrost aktywności zawodowej 90 (54K) UP osób bezrobotnych, biernych zawodowo oraz poszukujących pracy w wieku 30 lat i więcej z terenów powiatów objętych Projektem dzięki nabyciu przez nich kwalifikacji zawodowych dopasowanych do potrzeb pracodawców oraz doświadczenia zawodowego umożliwiającego trwałą integrację z rynkiem pracy w okresie: 01.12.2017r. – 30.11.2019r.
Realizacja celu głównego Projektu przyczyni się do realizacji celu szczegółowego RPO WP 2014-2020 poprzez:
– wypracowanie spójnego i kompleksowego planu rozwoju kariery zawodowej UP, określającego celowe i zindywidualizowane formy wsparcia dla UP;
– umożliwienie UP nabycie tzw. kompetencji „miękkich”, które w znacznym stopniu przyczynią się do wzrostu ich świadomości i wiedzy w zakresie znaczenia i umiejętności wykorzystywania tych kompetencji w procesie poszukiwania zatrudnienia i środowisku pracy;
– objęcie UP kompleksowym procesem doradczym, mającym na celu precyzyjną diagnozę potrzeb i deficytów kwalifikacyjnych/kompetencyjnych z uwzględnieniem potrzeb i wymagań lokalnego i regionalnego rynku pracy a następnie umożliwienie UP nabycie tych kompetencji/kwalifikacji zawodowych;
– umożliwienie UP nabycie lub uzupełnienie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu.
Uczestnicy projektu:
Uczestnikiem projektu może zostać osoba fizyczna spełniająca łącznie następujące kryteria:
– w wieku powyżej 29 roku życia/w wieku 30 lat i więcej,
– zamieszkująca w powiatach jasielskim, strzyżowskim, brzozowskim, przemyskim ziemskim, leskim, bieszczadzkim, niżańskim, lubaczowskim, kolbuszowskim, leżajskim, przeworskim województwa podkarpackiego (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego – art. 25 KC, Dz. U. z 18.05.1964 poz. 93 z późn. zmianami),
– spełniająca kryteria grupy docelowej, tj. należąca minimum do jednej z poniższych grup:
– osoba w wieku od 50 roku życia,
– osoba niepełnosprawna,
– osoba o niskich kwalifikacjach (posiadające wykształcenie do poziomu ISCED 3 włącznie, tj. maksymalnie na poziomie szkoły średniej),
– znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, bezrobotnych, biernych zawodowo i poszukujących pracy,
– która nie podlega szczegółowym wyłączeniem podanym Regulaminie rekrutacji i udziału w projekcie;
– która dostarczy do Biura projektu w terminie trwania naboru dokumenty rekrutacyjne.
Uczestnikom projektu przysługuje wsparcie w postaci:
– Zorganizowania i przeprowadzenia Indywidualnych Potrzeb UP (śr.3h/Uczestnika/-czkę projektu) dla 90 Uczestników projektu – identyfikacja potrzeb i wybór ścieżki pomocy/wsparcia w projekcie, określenie ścieżki zawodowej i podnoszenie kompetencji zawodowych,
– Indywidualne poradnictwo zawodowe dla 90 Uczestników projektu – nabycie umiejętności w poszukiwaniu pracy, – śr. 4,5h/Uczestnika/-czkę
– Szkolenia zawodowe (wg. Potrzeb Pracodawców i predyspozycji Uczestników projektu) dla 50 Uczestników projektu – nabycie/podniesienie kwalifikacji zawodowych i kompetencji koniecznych na rynku pracy,
– Poradnictwa zawodowego grupowego dla 60 Uczestników, warsztaty grupowe „Kompetencje społeczne i rynek pracy”, zrealizowane zostanie 5 szkoleń po 21 godzin dla 6 dwunastoosobowych grup;
– pośrednictwa pracy dla 90 Uczestników, indywidualne, według zapotrzebowania Uczestników i IPD, 1 spotkanie w miesiącu/Uczestnika/-czkę;
– szkoleń zawodowych zakończonych egzaminem z certyfikatem, który potwierdzi uzyskane kwalifikacje w zawodzie, dla 50 Uczestników projektu;
– Staże dla 78 Uczestników projektu – nabycie/uzupełnienie doświadczenia zawodowego i zdobycia praktycznych umiejętności na rynku pracy, trwające do 8 miesięcy,
– Subsydiowane zatrudnienie dla 12 Uczestników projektu – nabycie/uzupełnienie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywanego zawodu.
– stypendia stażowe w wysokości 1 278,10 zł brutto/mc;
– zwroty kosztów dojazdów dla 90% UP na warsztaty grupowe, spotkania z doradcą zawodowym, szkolenia zawodowe i staże;
– stypendia szkoleniowe (dotyczy udziału w szkoleniach zawodowych) w wysokości 8,52zł/h brutto.

Skip to content