O projekcie

STAŻE SZANSĄ NA AKTYWNOŚĆ ZAWODOWĄ MIESZKAŃCÓW PODKARPACIA

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie obraz.png
Projekt „Staże szansą na aktywność zawodową mieszkańców Podkarpacia” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020Stowarzyszenie Laboratorium Inspiracji realizuje projekt pt.: „STAŻE SZANSĄ NA AKTYWNOŚĆ ZAWODOWĄ MIESZKAŃCÓW PODKARPACIA”.

Celem głównym projektu jest wzrost aktywności zawodowej 130 os. (72K) pozostających poza rynkiem pracy tj. os. bezrobotnych lub biernych zawodowo w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin) zamieszkujących na terenie w. podkarpackiego należących do grup os. w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj.: os. w wieku 50 lat i więcej, os. długotrwale bezrobotnych, os. z niepełnosprawnościami, os. o niskich kwalifikacjach, kobiety, dzięki indywidualnemu i kompleksowemu wsparciu w zakresie aktywizacji zawodowej oraz nabyciu przez nich doświadczenia zawodowego umożliwiającego trwałą integrację z rynkiem pracy w okresie: 01.09.2021 r. – 31.05.2023 r.Okres realizacji projektu: 01.09.2021r. do 31.05.2023r.
Wartość projektu: 2 087 013,12 zł
Dofinansowanie: 1 982 662,46 złGrupa docelowa 

Projekt skierowany jest do 130 osób (w tym 72 kobiet i 58 mężczyzn) pozostających poza rynkiem pracy tj. os. bezrobotnych lub biernych zawodowo w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin) zamieszkujących na terenie w. podkarpackiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego (które nie otrzymują jednocześnie wsparcia w więcej niż jednym projekcie z zakresu aktywizacji zawodowej dofinansowanym ze środków EFS), należących do co najmniej jednej z grupy osób będących w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj.:

• Osoby w wieku 50 lat i więcej;

• Osoby długotrwale bezrobotne;

• Kobiety;

• Osoby z niepełnosprawnościami;

• Osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych;

Udział w projekcie jest bezpłatny, koszty związane z realizacją form wsparcia, współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Aby wziąć udział w projekcie należy wypełnić dokumenty rekrutacyjne i dostarczyć je do Biura Projektu osobiście lub pocztą. Dokumenty będą do pobrania ze strony internetowej https://sli.org.pl/ lub do odebrania w Biurze Projektu.

Projekt obejmuje następujące formy wsparcia:

a) Indywidualny Plan Działania (IPD);

b) Pośrednictwo pracy;

c) Indywidualne poradnictwo zawodowe;

d) Szkolenia zawodowe – przewidziane dla 20 Uczestników Projektu;

e) Staże zawodowe – trwające minimum 3 m-ce a maksymalnie 6 m-cy;

f) Wsparcie towarzyszące – zwrot kosztów dojazdu na staż (przewidziane dla 65 Uczestników Projektu), ubezpieczenie NNW stażystów, badania lekarskie stażystów.

Rodzaj oraz wymiar form wsparcia wymienionych ww. pkt zostanie określony indywidualnie dla poszczególnych Uczestników/czek projektu w Indywidualnym Planie Działania.

Skip to content