O projekcie 3

Projekt „DOTACJE DLA MŁODYCH” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt jest realizowany w partnerstwie. Liderem Projektu jest Lokalna Grupa Działania „KRAINA NAFTY” natomiast Partnerem Projektu jest Stowarzyszenie Laboratorium Inspiracji.

Okres realizacji projektu: 01.02.2022 – 30.06.2023

Obszar realizacji: województwo podkarpackie

Celem głównym projektu jest wzrost aktywności zawodowej 36 (20K) os. młodych, w wieku 18-29 lat, bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy, z woj. podkarpackiego (os. fizyczne, które zamieszkują lub uczą się na obszarze woj. podkarpackiego w rozumieniu Kodeksu cywilnego).

Uczestnikami projektu będzie 45 osób zamieszkałych lub uczących się (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa podkarpackiego, które spełniają łącznie następujące kryteria:

-wyłącznie osoby bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy w wieku 18-29 lat z województwa podkarpackiego (osoby fizyczne, które zamieszkują lub uczą się na obszarze województwa podkarpackiego w rozumieniu Kodeksu cywilnego).

WAŻNE: Co najmniej 50% zrekrutowanych Uczestników projektu, będzie zamieszkiwać (w rozumieniu Kodeksu cywilnego) miasta średnie lub miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze. Na terenie województwa podkarpackiego do miast spełniających powyższą definicje należą: Dębica, Jarosław, Jasło, Krosno, Łańcut, Mielec, Nisko, Przemyśl, Przeworsk, Ropczyce, Sanok, Stalowa Wola, Tarnobrzeg.

Na etapie wyłonienia Uczestników Projektu przyznawane będą punkty premiujące osobom będącym

w najtrudniejszej sytuacji społeczno-gospodarczej na rynku pracy tj.:

• osoby z niepełnosprawnościami – 5 pkt.

• kobiety – 2 pkt.

• osoby zamieszkujące (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) miasta średnie lub miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze na terenie województwa podkarpackiego – 13 pkt.

W ramach projektu oferujemy:

1.    Szkolenie przed rozpoczęciem działalności gospodarczej.

2.    Wsparcie eksperta dotacyjnego.

3.    Wsparcie bezzwrotne na  rozpoczęcie działalności gospodarczej – 23 050,00 PLN

4.    Wsparcie pomostowe po rozpoczęcie działalności gospodarczej – wsparcie finansowe udzielane w okresie 6 miesięcy od założenia działalności (6 mies. x 2.700,00 PLN).

Uczestnicy projektu zobowiązani są do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres co najmniej 12 miesięcy kalendarzowych, począwszy od daty zarejestrowania.

Uczestnikami Projektu nie mogą być osoby, które nie należą do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w poddziałaniu 1.3.1 PO WER.

Grupa docelowa w poddziałaniu 1.3.1 tryb konkursowy to:

a) osoby młode, w tym osoby z niepełnosprawnościami, w wieku 15-29 lat bez pracy w tym w szczególności osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. osoby z kategorii NEET, z następujących grup docelowych:

– osoby, które opuściły pieczę zastępczą (do 2 lat po opuszczeniu instytucji pieczy)

– osoby, które opuściły młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii (do 2 lat po opuszczeniu),

– osoby, które opuściły specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze i specjalne ośrodki wychowawcze (do 2 lat po opuszczeniu),

– osoby, które zakończyły naukę w szkole specjalnej (do 2 lat po zakończeniu nauki w szkole specjalnej),

– matki przebywające w domach samotnej matki,

– osoby, które opuściły zakład karny lub areszt śledczy (do 2 lat po opuszczeniu)

– osoby, które opuściły zakład poprawczy lub schronisko dla nieletnich (do 2 lat po opuszczeniu),

– osoby, które opuściły zakłady pracy chronionej (do 2 lat po zakończeniu zatrudnienia w zakładzie).

b) imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia), reemigranci, osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, tzw. ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych – wywodzący się z powyższych grup docelowych.

Zgodnie z Regulaminem konkursu w projekcie nie mogą uczestniczyć:

•    osoby, które nie kwalifikują się do grupy wskazanej jako możliwa do objęcia wsparciem tzn. nie spełniają kryteriów, o których mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu;

•    posiadały wpis do CEIDG, były zarejestrowane jako przedsiębiorcy w KRS  lub prowadziły działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu;

•    osoby, które zawiesiły lub miały zawieszoną działalność gospodarczą na podstawie przepisów Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub o Krajowym Rejestrze Sądowym w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu;

•    osoby, które zamierzają założyć rolniczą działalność gospodarczą i równocześnie podlegać  ubezpieczeniu społecznemu rolników zgodnie z ustawą z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników;

•    osoby, które zamierzają założyć działalność komorniczą zgodnie z ustawą z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 121);

•    osoby, które nie zapoznały się z Regulaminem rekrutacji uczestników projektu i nie zaakceptowały jego warunków;

•    osoby zatrudnione w rozumieniu Kodeksu Pracy w ciągu ostatnich 3 lat, u Beneficjenta, partnera lub wykonawcy (o ile jest on już znany) w ramach projektu, a także osoby, które łączy lub łączył z Beneficjentem/partnerem/wykonawcą lub pracownikiem Beneficjenta, partnera lub wykonawcy uczestniczącymi w procesie rekrutacji i oceny biznesplanów:

– związek małżeński lub faktyczne pożycie, stosunek pokrewieństwa i powinowactwa (w linii prostej lub bocznej do II stopnia) lub

– związek z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli;

Wyłączenie dotyczy również wszystkich osób upoważnionych do składania wiążących oświadczeń woli w imieniu Beneficjenta, partnera lub wykonawcy.

•    osoby karane za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny oraz nie korzystające z pełni praw publicznych i nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych;

•    osoby, które posiadają na dzień przystąpienia do projektu zaległości w regulowaniu zobowiązań cywilnoprawnych;

•    osoby karane, posiadające zakaz dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

•    osoby, które otrzymały pomoc publiczną dotyczącą tych samych kosztów kwalifikowalnych, o które będą się ubiegać w ramach Projektu;

•    osoby, które nie wyraziły zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji monitoringu i ewaluacji projektu;

•    osoby, które odbywają karę pozbawienia wolności, z wyjątkiem osób objętych dozorem elektronicznym;

•    osoby, które są zarejestrowane jako bezrobotne w urzędzie pracy właściwym dla ich miejsca zamieszkania;

•    osoby, które w okresie 12 kolejnych miesięcy przed przystąpieniem do projektu były wspólnikami spółek osobowych prawa handlowego (spółki jawnej, spółki partnerskiej, spółki komandytowej, spółki komandytowo-akcyjnej), spółek cywilnych.

•    osoby, które były w okresie 12 kolejnych miesięcy przed przystąpieniem do projektu członkami spółdzielni utworzonych na podstawie prawa spółdzielczego. Dopuszczalne jest uczestnictwo w projekcie wyłącznie osób będących członkami spółdzielni oszczędnościowo-pożyczkowych, spółdzielni budownictwa mieszkaniowego i banków spółdzielczych, jeżeli nie osiągają przychodu z tytułu tego członkostwa.

•    osoby uczestniczące (decyduje data rozpoczęcia i zakończenia udziału) w innym projekcie aktywizacji zawodowej w PI 8i, 8ii, 8iii dofinansowanym ze środków EFS. Tak długo jak uczestnik jednego projektu EFS nie zakończył w nim udziału, nie może rozpocząć wsparcia w innym projekcie EFS.

W projekcie nie mogą również uczestniczyć osoby, które chcą otrzymać środki na działalność gospodarczą, która w okresie 12 kolejnych miesięcy przed przystąpieniem danej osoby do projektu prowadzona była przez członka rodziny, z wykorzystaniem zasobów materialnych (pomieszczenia, sprzęt itp.) stanowiących zaplecze dla tej działalności.

 Wartość projektu to 1 794 864,00 zł, w tym dofinasowanie z UE: 1 775 770,80 zł.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY. DO UDZIAŁU W PROJEKCIE SZCZEGÓLNIE ZAPRASZAMY KOBIETY I OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI.

BIURO PROJEKTU:

LIDER: 38-430 Miejsce Piastowe, ul. Dworska 14, mail: biuro@kraina-nafty.pl, telefon: 725 995 723; 725 999 721, czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

PARTNER: 38-400 Krosno, ul. Pużaka 37, mail: biuro@sli.org.pl, telefon: 572 027 819, czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.30.

Skip to content