O projekcie

Projekt „Młodzi na podkarpackim rynku pracy” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany na podstawie Umowy nr POWR.01.02.01-18-0078/19-00 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie.

Stowarzyszenie Laboratorium Inspiracji w Krośnie (Lider projektu) oraz Podkarpacka Agencja Konsultingowo – Doradcza w Jaśle (Partner projektu) realizują projekt „Młodzi na podkarpackim rynku pracy”, któryjest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt jest realizowany na podstawie Umowy nr POWR.01.02.01-18-0078/19-00 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie w okresie od 01.01.2020r. do 30.09.2021 r. na terenie województwa podkarpackiego.

CEL PROJEKTU

Celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej 140 (77K) os. młodych, w tym
z niepełnosprawnościami, w wieku 15-29 lat, pozostających bez pracy (wyłącznie biernych zawodowo), w tym w szczególności os. nieuczestniczących w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET, które zamieszkują, w tym uczą się, na obszarze woj. podkarpackiego (w rozumieniu KC).

GRUPA DOCELOWA PROJEKTU

Uczestnikami Projektu mogą być wyłącznie osoby spełniające kryteria grupy docelowej. 

Grupa docelowa to osoby młode, w tym os. z niepełnosprawnościami, w wieku 15-29 lat, bez pracy wyłącznie bierne zawodowo (tj. os., które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej tzn. nie pracują i nie są bezrobotne), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. os. z kategorii NEET tj. łącznie spełniające następujące warunki: nie pracują (bierne zawodowo, nie zarejestrowane w urzędzie pracy), nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym i nie szkolą się (nie brały udziału w tej formie aktywizacji finansowanej ze środków publicznych
w okresie ostatnich 4 tygodni).

Projekt skierowany do os. fizycznych, które zamieszkują, w tym uczą się, na obszarze woj. podkarpackiego (w rozumieniu KC). 

KTO NIE MOŻE SKORZYSTAĆ Z PROJEKTU?

Uczestnikami Projektu nie mogą być osoby zaliczone do grupy docelowej w poddziałaniu 1.3.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój tryb konkursowy, czyli: 

a) osoby młode, w tym osoby z niepełnosprawnościami, w wieku 15-29 lat bez pracy w tym
w szczególności osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. osoby z kategorii NEET,
z następujących grup docelowych:

  • osoby, które opuściły pieczę zastępczą (do 2 lat po opuszczeniu instytucji pieczy)
  • osoby, które opuściły młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii (do 2 lat po opuszczeniu),
  • osoby, które opuściły specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze i specjalne ośrodki wychowawcze(do 2 lat po opuszczeniu),
  • osoby, które zakończyły naukę w szkole specjalnej (do 2 lat po zakończeniu nauki w szkole specjalnej),
  • matki przebywające w domach samotnej matki,
  • osoby, które opuściły zakład karny lub areszt śledczy (do 2 lat po opuszczeniu)
  • osoby, które opuściły zakład poprawczy lub schronisko dla nieletnich (do 2 lat po opuszczeniu),
  • osoby, które opuściły zakłady pracy chronionej (do 2 lat po zakończeniu zatrudnienia w zakładzie).

b) imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia), reemigranci, osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, tzw. ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych (wsparcie tych grup powinno wynikać z diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej) – wywodzący się  z powyższych grup docelowych.

Uczestnikami Projektu nie mogą być osoby bezrobotne (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) oraz osoby bezrobotne niezarejestrowane w ewidencji urzędów pracy.

ZAŁOŻENIA REKRUTACYJNE PROJEKTU

Co najmniej 50% uczestników będą stanowić osoby zamieszkałe na terenie miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze w województwie podkarpackim (Dębica, Jarosław, Jasło, Krosno, Łańcut, Mielec, Nisko, Przemyśl, Przeworsk, Ropczyce, Sanok, Stalowa Wola, Tarnobrzeg).

Co najmniej 20% uczestników będą stanowić osoby z niepełnosprawnościami i/lub osoby
o niskich kwalifikacjach.

SLI zapewnia możliwość skorzystania ze wsparcia byłym uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanego w ramach celu temat. 9 w RPO, pod warunkiem, że os. te spełnią kryteria grupy docelowej.

FORMY WSPARCIA W PROJEKCIE

a) Indywidualne doradztwo zawodowe – opracowanie/aktualizacja IPD (4 godziny dla UP)

Cel: określenie przez doradcę zawodowego predyspozycji zawodowych, diagnoza potrzeb szkoleniowych, możliwości i barier w zakresie doskonalenia zawodowego uczestników projektu, nabycia lub uzupełnienia przez nich doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu, diagnoza deficytów tzw. kompetencji miękkich i społecznych oraz znajomości i umiejętności poruszania się po rynku pracy.

b) Grupowe doradztwo zawodowe – 4 godzinne warsztaty aktywizacji zawodowej 

Cel: zwiększenie szans i możliwości UP na podjęcie pracy, poprzez nabycie tzw. kompetencji miękkich i wiedzy z zakresie funkcjonowania w środowisku pracy i na rynku pracy. Warsztaty będą stanowić pomoc w poruszaniu się po rynku pracy, odnajdywaniu odpowiednich ofert pracy, wykorzystywaniu Internetu i mediów społecznościowych, tworzeniu dokumentów aplikacyjnych. 

c) Pośrednictwo pracy – (średnio 4 godziny dla UP) 

Cel: pomoc w znalezieniu odpowiedniej oferty stażu/pracy (na podst. zdiagnozowanych potrzeb
i oczekiwań UP a także potrzeb i możliwości rynku pracy). 

d) Szkolenia zawodowe – 42 os.

Cel: nabycie, podwyższenie lub dostosowanie kompetencji/kwalifikacji niezbędnych na rynku pracy
w kontekście zidentyfikowanych potrzeb UP, poprzez ukończenie wysokiej jakości szkoleń/kursów. Szkolenia zawodowe będą zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem uczestnika projektu oraz ze zdiagnozowanymi potrzebami rynku pracy. Szkolenia będą się kończyć odpowiednim egzaminem i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego nabyte kwalifikacje, kompetencje.

e) Płatne staże zawodowe na okres ok. 6 miesięcy – 140 os.

Cel: nabycie lub uzupełnienie przez UP doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu. Dla 140 UP przewiduje się 6-cio miesięczne staże zawodowe (w wyjątkowych sytuacjach okres stażu będzie można wydłużyć, jeżeli będzie to wynikać
z IPD uczestnika).

Każdy BO, któremu zostanie przedstawiona propozycja wsparcia musi rozpocząć udział we wskazanym wsparciu. W szczególności dotyczy to udziału w stażu zawodowym, który powinien rozpocząć się nie później niż w ciągu 4 miesięcy od przystąpienia do projektu.

UCZESTNIKOM PROJEKTU ZAPEWNIAMY

a) stypendium szkoleniowe (w kwocie wynoszącej maksymalnie 120% zasiłku dla bezrobotnych za m-c, jeżeli szkolenie obejmuje co najmniej 150 godz./m-c, ) tylko dla UP biorących udział w szkoleniach zawodowych,

b) pokrycie kosztów szkoleń zawodowych – tylko dla UP biorących udział w szkoleniach zawodowych,

c) zwrot kosztów przejazdu na szkolenia zawodowe (refundowanych na podstawie Regulaminu zwrotu kosztów przejazdu) – tylko dla UP biorących udział w szkoleniach zawodowych,

d) ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków podczas szkoleń,

e) stypendium stażowe (120% kwoty zasiłku dla bezrobotnych wypłacane w okresie odbywania stażu tj. ok. 6 miesięcy) oraz składki ZUS UP (wypłacane w okresie odbywania stażu tj. ok. 6 miesięcy),

f) zwrot kosztów przejazdu na staż (refundowanych na podstawie Regulaminu zwrotu kosztów przejazdu).

g) ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków podczas stażu.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

W SZCZEGÓLNOŚCI DO UDZIAŁU W PROJEKCIE ZAPRASZAMY KOBIETY ORAZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

BIURO PROJEKTU:

Stowarzyszenie Laboratorium Inspiracji

ul. Pużaka 37 (lokal pomiędzy budynkiem Hotelu Twist a sklepem z winami Wino i Przyjaciele)

38-400 Krosno

tel. +48 572 027 819

adres e-mail: biuro@sli.org.pl

Więcej informacji: www.sli.org.pl

Skip to content