Zespół

Stowarzyszenie „Laboratorium Inspiracji” jest organizacją młodą,  wpisaną do KRS 19 września 2013 roku.

Celami stowarzyszenia jest m. in.:

– prowadzenie działalności związanej z rozwojem osobistym dzieci, młodzieży i osób dorosłych;

– wyrównywanie szans w dostępie do edukacji;

– podejmowanie i wspieranie inicjatyw na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego i przeciwdziałaniu wszelkim formom dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu, szczególnie kobiet.

Zgodnie z założeniami statutu, działalność  stowarzyszenia ma skupiać się między innymi na:

– prowadzeniu działalności edukacyjnej, doradczej i informacyjnej na rzecz rozwoju osobistego i jakości życia;

– organizacji spotkań, sesji, warsztatów, kursów, szkoleń, konferencji;

– organizacji i realizacji projektów edukacyjnych;

– promowaniu w społeczeństwie idei ustawicznej edukacji i kształtowanie postaw obywatelskich i proprzedsiębiorczych;

– propagowaniu rozwoju osobistego opartego o różne formy edukacji i nowoczesne metody nauczania.

Stowarzyszenie zostało wpisane do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.

Kadra stowarzyszenia ma wieloletnie doświadczenie w koordynacji, realizacji i rozliczaniu projektów dofinansowanych z różnych źródeł oraz bogate doświadczenie zawodowe w podejmowaniu działań na rzecz rozwoju regionu i społeczności lokalnej.
Jesteśmy młodym i kreatywnym zespołem ludzi, otwartych na nowe wyzwania i pomysły.

W codziennej pracy staramy się wcielać w życie zasadę: „Połączenie sił to początek, pozostanie razem to postęp, wspólna praca to sukces”. Henry Ford.

Skip to content