Do pobrania 3

DOKUMENTY REKRUTACYJNE:

Regulamin rekrutacji uczestników projektu „DOTACJE DLA MŁODYCH”

Formularz rekrutacyjny;

1. Oświadczenie – specjalne potrzeby wynikające z niepełnosprawności;

2. Karta oceny formalnej formularza rekrutacyjnego;

3. Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego;

4. Karta oceny predyspozycji kandydata;

5. Opis sektorów wykluczonych z możliwości ubiegania się o otrzymanie wsparcia zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z 18.12.2013;

6. Wzór umowy o udzielenie wsparcia szkoleniowego;

7. Formularz diagnozy potrzeb szkoleniowych;

8. Oświadczenie UP – przetwarzanie danych osobowych;

9. Oświadczenie UP – udział w projektach w zakresie aktywizacji zawodowej i dane do SL;

10. Deklaracja uczestnictwa w projekcie;

11. Oświadczenie UP – spełnienie kryteriów kwalifikacyjnych;

12. Wzór wniosku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;

13. Wzór zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

WSPARCIE FINANSOWE

Regulamin przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego w ramach projektu „DOTACJE DLA MŁODYCH”

1. Załącznik nr 1 Biznesplan;

2. Załącznik nr 2 Karta oceny Biznesplanu;

3. Załącznik nr 3 standard oceny biznesplanów w ramach projektu;

4. Załącznik nr 4 Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis;

5. Załącznik nr 5 Szczegółowe zestawienie towarów i usług przewidzianych do zakupienia w ramach realizacji Biznesplanu;

6. Załącznik nr 6 Oświadczenia do Biznesplanu;

7. Załącznik nr 7 Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego;

8. Załącznik nr 8 Oświadczenie o otrzymaniu / nieotrzymaniu pomocy de minimis w ciągu 3 kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku;

9. Załącznik nr 9 Zestawienie planowanych wydatków w ramach finansowego wsparcia pomostowego z wyszczególnieniem wydatków przeznaczonych na ubezpieczenie społeczne;

10. Załącznik nr 10 Oświadczenie o niekorzystaniu z dwóch różnych źródeł na opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (dotyczy wyłącznie osób z niepełnosprawnościami);

11. Załącznik nr 11 Karta oceny wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego;

12. Załącznik nr 12 Wzór umowy o udzielenie wsparcia finansowego;

13. Załącznik nr 13 Wzór umowy o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego;

14. Załącznik nr 14 Oświadczenie o VAT;

15. Załącznik nr 15 Oświadczenie Beneficjenta pomocy / poręczyciela;

16. Załącznik nr 16 Oświadczenie o zgodności wersji papierowej biznesplanu z wersją elektroniczną.

Skip to content