Statut

STATUT
STOWARZYSZENIA LABORATORIUM INSPIRACJI

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1
Stowarzyszenie LABORATORIUM INSPIRACJI, zwane dalej Stowarzyszeniem, posiada osobowość prawną.

§2
Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska oraz kraje europejskie, siedzibą władz jest miasto Krosno.

§3
Stowarzyszenie może tworzyć oddziały krajowe i zagraniczne.

§4
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

§5
Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

§6
Nazwa Stowarzyszenia jest zastrzeżona.

ROZDZIAŁ II
FORMY DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA

§7
Do podstawowych celów i zadań jakie stawia przed sobą Stowarzyszenie należą:
1. Prowadzenie działalności związanej z rozwojem osobistym dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
2. Wyrównywanie szans w dostępie do edukacji.
3. Wspieranie inicjatyw edukacyjnych, naukowych, kulturalnych i sportowych.
4. Wspieranie nowoczesnych form edukacji.
5. Promowanie idei uczenia się przez całe życie.
6. Odkrywanie i wspieranie talentów wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
7. Podejmowanie i wspieranie wszelkich inicjatyw służących rozwojowi przedsiębiorczości i przeciwdziałania bezrobociu, szczególnie inicjatyw edukacyjnych, promocyjnych oraz badawczych.
8. Organizowanie, prowadzenie i wspieranie przedsięwzięć koncepcyjnych
i wykonawczych na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego kraju oraz podniesienia jakości życia jego mieszkańców.
9. Podejmowanie i wspieranie inicjatyw na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego i przeciwdziałaniu wszelkim formom dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu, szczególnie kobiet.
10. Upowszechnianie i promocja dziedzictwa kulturowego i dorobku społecznego kraju.

§8
Stowarzyszenie  realizuje swoje cele poprzez:
1. Działalność edukacyjną, doradczą i informacyjną.
2. Działalność na rzecz rozwoju osobistego i jakości życia.
3. Organizację spotkań, sesji, warsztatów, kursów, szkoleń, konferencji, obozów, kolonii.
4. Organizację i realizację projektów edukacyjnych, naukowych, kulturalnych
i sportowych.
5. Przygotowywanie i opracowywanie materiałów edukacyjnych lub szkoleniowych.
6. Promowanie w społeczeństwie idei ustawicznej edukacji i kształtowanie postaw obywatelskich i proprzedsiębiorczych.
7. Propagowanie rozwoju osobistego opartego o różne formy edukacji i nowoczesne metody nauczania.
8. Zdobywanie środków finansowych i rzeczowych wspomagających działalność zgodną ze statutowymi celami Stowarzyszenia.
9. Podejmowanie różnorodnych form współpracy z innymi organizacjami, instytucjami czy osobami na rzecz realizacji celów Stowarzyszenia.
10. Promocję inicjatyw gospodarczych.
11. Publikacje i działalność wydawniczą oraz promocyjno-informacyjną.
12. Prowadzenie portalu internetowego.
13. Organizowanie różnego rodzaju innych imprez służących realizacji celów Stowarzyszenia.

§9
Wszelkie dochody z prowadzonej działalności przeznaczane będą na realizację celów statutowych i nie mogą być przeznaczane do podziału między członków Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§10
1. Członkiem Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium RP i zobowiązująca się do przestrzegania statutu Stowarzyszenia.
2. Małoletni w wieku do 18 lat oraz cudzoziemcy zamieszkali na terytorium RP mogą należeć do Stowarzyszenia na warunkach przewidzianych w ustawie Prawo
o Stowarzyszeniach.
3. Krajowe i zagraniczne osoby prawne mogą być członkami wspierającymi.

§11
1. O przyjęciu w poczet członków decyduje Zarząd na wniosek kandydata złożony na piśmie i rekomendowany co najmniej przez dwóch członków wprowadzających.
2. Wnioskujący o przyjęcie potwierdza na piśmie zaznajomienie się z postanowieniami statutu i jego akceptację.
3. O przyjęciu członka wspierającego decyduje Walne Zebranie członków, na wniosek Zarządu.

§12
Członek Stowarzyszenia ma prawo:
1. Wybierania i bycia wybieranym do władz Stowarzyszenia.
2. Zgłaszania wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia.
3. Składania na forum Walnego Zebrania członków skarg dotyczących uchwał Zarządu
i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia naruszających jego prawa.
4. Opiniowania działalności Stowarzyszenia.
5. Korzystania ze zbiorów, materiałów oraz urządzeń Stowarzyszenia.

§13
Członek Stowarzyszenia ma obowiązek:
1. Przestrzegać przepisów statutu oraz uchwał i postanowień władz Stowarzyszenia.
2. Regularnie opłacać składki członkowskie.
3. Brać czynny udział w działalności statutowej.
4. Dbać o mienie Stowarzyszenia.
5. Propagować idee i założenia statutowe Stowarzyszenia.

§14
Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1. Oświadczenia o wystąpieniu ze Stowarzyszenia złożonego na piśmie Zarządowi.
2. Wykluczenia przez Zarząd w następstwie postępowania sprzecznego z zasadami, celami lub statutem Stowarzyszenia.
3. Wykluczenia na skutek działania na szkodę lub narażenia na szwank dobrego imienia Stowarzyszenia.

§15
Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Komisji rewizyjnej  w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.

ROZDZIAŁ IV
ORGANY STOWARZYSZENIA

§16
Organami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie członków.
2. Zarząd.
3. Komisja Rewizyjna.

§17
1. Kadencja Zarządu i Komisji rewizyjnej trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się
w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów obecnych na walnym zebraniu członków.
2. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków.
3. Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków.

§18
W przypadku rezygnacji lub ustania członkostwa w Stowarzyszeniu osoby zasiadającej we władzach Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów uzupełniających na najbliższym walnym zebraniu członków.

§19
Nie można łączyć członkostwa w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej.

§20
Zasady działania organów Stowarzyszenia określają regulaminy uchwalone przez Walne Zebranie.

ROZDZIAŁ V
WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

§21
Walne Zebranie członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

§22
1. Walne Zebranie członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zebranie członków zwołuje się raz w roku, w terminie do 31 grudnia.
3. Obradami Walnego Zebrania członków kieruje prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca i sekretarz.
4. O miejscu, terminie i porządku obrad walnego zebrania członków, Zarząd powiadamia członków co najmniej 14 dni przed terminem zebrania.
5. Uchwały Walnego Zebrania członków, o ile statut nie stanowi dla poszczególnych spraw inaczej, zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.

§23
Do kompetencji Walnego Zebrania członków należy w szczególności:
1. Uchwalanie statutu i jego zmian.
2. Uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia.
3. Wybór i odwołanie członków władz Stowarzyszenia.
4. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia.
5. Uchwalanie budżetu Stowarzyszenia.
6. Udzielanie absolutorium członkom władz Stowarzyszenia z wykonania przez nich obowiązków.
7. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku.

§24
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie członków zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na żądanie Komisji Rewizyjnej bądź na pisemny wniosek co najmniej 1/10 części członków Stowarzyszenia, zawierający proponowany porządek obrad.
2. Zarząd jest zobowiązany zwołać nadzwyczajne Walne Zebranie członków
z zachowaniem postanowień §22 ust.4 statutu, wyznaczając termin odbycia walnego zebrania.

ROZDZIAŁ VI
ZARZĄD STOWARZYSZENIA

§25
Zarząd Stowarzyszenia składa się z  3  członków, którzy spośród siebie wybierają Prezesa i  dwóch Wiceprezesów.

§26
Do kompetencji Zarządu należy:
1. Kierowanie pracami Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami walnego Zebrania.
2. Uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia.
3. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.
4. Ustalanie wysokości  składek członkowskich i terminu ich płatności.
5. Podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania, skreślania i wykluczania członków.
6. Składanie sprawozdań ze swej działalności na walnym zebraniu członków.
7. Wykonywanie innych czynności nie zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zebrania członków lub Komisji Rewizyjnej.

§27
Do reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz i składania  oświadczeń woli uprawnieni są wszyscy Członkowie Zarządu. Każdorazowo w tym zakresie wymagane jest współdziałanie co najmniej dwóch Członków Zarządu Stowarzyszenia.

§28
Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia zwołuje Prezes Zarządu Stowarzyszenia, nie rzadziej niż raz na  kwartał.

ROZDZIAŁ VII
KOMISJA REWIZYJNA

§29
1. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
2. Komisja rewizyjna liczy trzech członków, w tym przewodniczącego, zastępcę i sekretarza.

§30
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1. Kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia.
2. Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli.
3. Występowanie do Zarządu z wnioskami o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania członków, w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także o zwołanie posiedzenia Zarządu.
4. Zwołanie Walnego Zebrania członków w razie nie zwołania go przez Zarząd
w terminie ustalonym statutem.
5. Składanie na Walnym Zebraniu członków wniosków co do udzielenia absolutorium członkom Zarządu.
6. Składanie sprawozdań ze swej działalności na walnym zebraniu członków.
7. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawach skreślenia lub wykluczenia członka.

§31
Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i organów Stowarzyszenia złożenia pisemnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

ROZDZIAŁ VIII
MAJĄTKI I FUNDUSZE

§32
Majątek Stowarzyszenia mogą stanowić nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§33
Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
1. Składki członkowskie.
2. Darowizny, zapisy i spadki.
3. Wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia.
4. Dotacje.
5. Praca członków Stowarzyszenia.
6. Ofiarność publiczna.
7. Działalność gospodarczą.
8. Inne.

§34
Składki członkowskie będą płacone w wysokości i terminach ustalonych przez Zarząd.

§35
Fundusze Stowarzyszenia przeznaczone są w całości na finansowanie działalności statutowej.

ROZDZIAŁ IX
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§36
Zmiana statutu oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia może nastąpić na mocy uchwały przyjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.

§37
Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji.

§38
W przypadku rozwiązania, majątek Stowarzyszenia pozostały po przeprowadzeniu likwidacji zostaje przekazany na cele związane ze wspieraniem przedsiębiorczości na Podkarpaciu.

Skip to content