„Drogą do sukcesu – Aktywizacja zawodowa!”

Projekt „Drogą do sukcesu – Aktywizacja zawodowa!”, nr projektu RPPK.07.01.00-IP.01-18-010/17 współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w ramach Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy, Działania 7.1 Poprawa sytuacji...