Ogłoszenie II  naboru Kandydatów do projektu „DOTACJE DLA MŁODYCH”

Lokalna Grupa Działania „KRAINA NAFTY” – LIDER PROJEKTU

oraz

Stowarzyszenie Laboratorium Inspiracji – PARTNER PROJEKTU

ogłaszają II  nabór Kandydatów do projektu „DOTACJE DLA MŁODYCH”

Dokumenty rekrutacyjne można złożyć od poniedziałku do piątku:

Nabór rozpocznie się 4 kwietnia 2022 r. i będzie trwał do  25 kwietnia 2022 r. Z WYŁĄCZENIEM DNIA 15.04.2022 (WIELKI PIĄTEK)

 – OSOBIŚCIE:

a) w biurze projektu LIDERA: 38-430 Miejsce Piastowe, ul. Dworska 14, w godzinach 7.30 – 15.30;

b) w biurze projektu PARTNERA: 38-400 Krosno, ul. Pużaka 37, w godzinach 8.00 – 14.30;

lub

– ELEKTRONICZNIE w formie przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu na adres: LIDER: biuro@kraina-nafty.pl; PARTNER: biuro@sli.org.pl, dokumenty rekrutacyjne  można przesyłać również w formie skanów dokumentów e-mailem (dokumenty takie muszą być w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu).

W ramach projektu oferujemy:

1.    Wsparcie szkoleniowe przed rozpoczęciem działalności gospodarczej.

2.    Wsparcie eksperta dotacyjnego.

3.    Wsparcie finansowe na założenie własnej działalności gospodarczej – 23.050,00 PLN.

4.    Wsparcie pomostowe – wsparcie finansowe udzielane w okresie 6 miesięcy od założenia działalności (6 mies. x max. do kwoty 2.700,00 PLN).

Projekt skierowany jest do osób:

 – bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy, w wieku 18-29 lat;

 – zamieszkujących lub uczących się na terenie w. podkarpackiego w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny.

WAŻNE: Co najmniej 50% zrekrutowanych Uczestników projektu, będzie zamieszkiwało (w rozumieniu Kodeksu cywilnego) miasta średnie lub miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze. Na terenie województwa podkarpackiego do miast spełniających powyższą definicje należą: Dębica, Jarosław, Jasło, Krosno, Łańcut, Mielec, Nisko, Przemyśl, Przeworsk, Ropczyce, Sanok, Stalowa Wola, Tarnobrzeg.

Na etapie wyłonienia Uczestników Projektu przyznawane będą punkty premiujące osobom będącym

w najtrudniejszej sytuacji społeczno-gospodarczej na rynku pracy tj.:

• osoby z niepełnosprawnościami– 5 pkt.

• kobiety – 2 pkt.

• osoby zamieszkujące (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) miasta średnie lub miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze na terenie województwa podkarpackiego – 13 pkt.

Dokumenty wymagane na etapie rekrutacji:

1. Formularz rekrutacyjny, który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji Uczestników projektu „DOTACJE DLA MŁODYCH”

2. Oświadczenie – specjalne potrzeby wynikające z niepełnosprawności – załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji Uczestników projektu „DOTACJE DLA MŁODYCH”

UWAGA! Przed złożeniem Formularza rekrutacyjnego należy zapoznać się z dokumentami projektowymi.

Regulamin rekrutacji Uczestników Projektu „DOTACJE DLA MŁODYCH” wraz z załącznikami oraz Regulamin przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego projektu „DOTACJE DLA MŁODYCH” wraz z załącznikami dostępne są na stronie LIDERA PROJEKTU: www.kraina-nafty.pl oraz na stronie PARTNERA PROJEKTU: www.sli.org.pl.

Informacje dodatkowe: Stosowne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w projekcie w postaci np. zaświadczeń min. z ZUS i UP, orzeczeń, itp. Kandydat/tka jest zobowiązany/a przedłożyć przed  rozpoczęciem udziału w pierwszej formie wsparcia, w terminie wskazanym przez Beneficjenta. Brak potwierdzenia kwalifikowalności kandydata/tki uniemożliwia uczestnictwo w projekcie.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY. DO UDZIAŁU W PROJEKCIE SZCZEGÓLNIE ZAPRASZAMY KOBIETY I OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI.

BIURO PROJEKTU:

LIDER: 38-430 Miejsce Piastowe, ul. Dworska 14, e-mail: biuro@kraina-nafty.pl, telefon: 725 995 723; 725 999 721, czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

PARTNER: 38-400 Krosno, ul. Pużaka 37, e-mail: biuro@sli.org.pl, telefon: 572 027 819, czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.30.

DOKUMENTY REKRUTACYJNE:

Regulamin rekrutacji uczestników projektu „DOTACJE DLA MŁODYCH”

Formularz rekrutacyjny;

1. Oświadczenie – specjalne potrzeby wynikające z niepełnosprawności;

2. Karta oceny formalnej formularza rekrutacyjnego;

3. Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego;

4. Karta oceny predyspozycji kandydata;

5. Opis sektorów wykluczonych z możliwości ubiegania się o otrzymanie wsparcia zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z 18.12.2013;

6. Wzór umowy o udzielenie wsparcia szkoleniowego;

7. Formularz diagnozy potrzeb szkoleniowych;

8. Oświadczenie UP – przetwarzanie danych osobowych;

9. Oświadczenie UP – udział w projektach w zakresie aktywizacji zawodowej i dane do SL;

10. Deklaracja uczestnictwa w projekcie;

11. Oświadczenie UP – spełnienie kryteriów kwalifikacyjnych;

12. Wzór wniosku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;

13. Wzór zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

WSPARCIE FINANSOWE

Regulamin przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego w ramach projektu „DOTACJE DLA MŁODYCH”

1. Załącznik nr 1 Biznesplan;

2. Załącznik nr 2 Karta oceny Biznesplanu;

3. Załącznik nr 3 standard oceny biznesplanów w ramach projektu;

4. Załącznik nr 4 Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis;

5. Załącznik nr 5 Szczegółowe zestawienie towarów i usług przewidzianych do zakupienia w ramach realizacji Biznesplanu;

6. Załącznik nr 6 Oświadczenia do Biznesplanu;

7. Załącznik nr 7 Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego;

8. Załącznik nr 8 Oświadczenie o otrzymaniu / nieotrzymaniu pomocy de minimis w ciągu 3 kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku;

9. Załącznik nr 9 Zestawienie planowanych wydatków w ramach finansowego wsparcia pomostowego z wyszczególnieniem wydatków przeznaczonych na ubezpieczenie społeczne;

10. Załącznik nr 10 Oświadczenie o niekorzystaniu z dwóch różnych źródeł na opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (dotyczy wyłącznie osób z niepełnosprawnościami);

11. Załącznik nr 11 Karta oceny wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego;

12. Załącznik nr 12 Wzór umowy o udzielenie wsparcia finansowego;

13. Załącznik nr 13 Wzór umowy o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego;

14. Załącznik nr 14 Oświadczenie o VAT;

15. Załącznik nr 15 Oświadczenie Beneficjenta pomocy / poręczyciela;

16. Załącznik nr 16 Oświadczenie o zgodności wersji papierowej biznesplanu z wersją elektroniczną.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skip to content