Ogłoszenie o terminie rekrutacji – nabór III.

STOWARZYSZENIE LABORATORIUM INSPIRACJI

OGŁASZA I NABÓR KANDYDATÓW DO PROJEKTU „STAŻE SZANSĄ NA AKTYWNOŚĆ ZAWODOWĄ MIESZKAŃCÓW PODKARPACIA”

Nabór rozpocznie się od 24 października 2022 r. i trwać będzie do 7 listopada 2022 r.

Sposób i miejsce składania dokumentów rekrutacyjnych:

– osobiście, w biurze projektu w Krośnie, ul. Pużaka 37 (lokal w budynku obok Hotelu Twist, od strony głównego parkingu – od ulicy Pużaka) od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 – 14.30.

– za pośrednictwem poczty/kuriera (listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) lub kuriera, na adres: Stowarzyszenie Laboratorium Inspiracji, 38-400 Krosno, ul. Pużaka 37.

SPRAWDŹ CZY SIĘ KWALIFIKUJESZ?

Projekt skierowany jest do 130 osób (w tym 72 kobiet i 58 mężczyzn) pozostających poza rynkiem pracy tj. os. bezrobotnych lub biernych zawodowo w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin) zamieszkujących na terenie w. podkarpackiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego (które nie otrzymują jednocześnie wsparcia w więcej niż jednym projekcie z zakresu aktywizacji zawodowej dofinansowanym ze środków EFS), należących do co najmniej jednej z grupy osób będących w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj.:

• Osoby w wieku 50 lat i więcej;

• Osoby długotrwale bezrobotne;

• Kobiety;

• Osoby z niepełnosprawnościami;

• Osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych;

Uczestnikiem/czką Projektu może być osoba fizyczna spełniająca jednocześnie poniższe kryteria:

a) Zamieszkująca na terenie województwa podkarpackiego (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego);

b) W wieku powyżej 30 roku życia;

c) Pozostająca poza rynkiem pracy tzn. bezrobotna lub bierna zawodowo;

d) Nie otrzymująca jednocześnie wsparcia w innym projekcie z zakresu aktywizacji zawodowej dofinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego;

e) Nie posiadająca gospodarstwa rolnego o powierzchni powyżej 2 ha przeliczeniowych użytków rolnych (osoba posiadająca powyżej 1 ha przeliczeniowego użytków rolnych musi być zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy i posiadać status bezrobotnego);

f) Nie będąca domownikiem rolnika posiadającego gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 2 ha przeliczeniowych użytków rolnych;

g) Nie przebywająca na płatnym urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim;

h) Nie objęta zatrudnieniem subsydiowanym.

 CO OFERUJEMY?

a) Indywidualny Plan Działania (IPD);

b) Pośrednictwo pracy;

c) Indywidualne poradnictwo zawodowe;

d) Szkolenia zawodowe – przewidziane dla 20 Uczestników Projektu;

e) Staże zawodowe – trwające minimum 3 m-ce a maksymalnie 6 m-cy;

f) Wsparcie towarzyszące – zwrot kosztów dojazdu na staż (przewidziane dla 65 Uczestników Projektu), ubezpieczenie NNW stażystów, badania lekarskie stażystów.

Rodzaj oraz wymiar form wsparcia wymienionych ww. pkt zostanie określony indywidualnie dla poszczególnych Uczestników/czek projektu w Indywidualnym Planie Działania.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

DOKUMENTY DO POBRANIA ZNAJDUJĄ SIĘ W ZAKŁADCE: Projekty aktualne/STAŻE SZANSĄ NA AKTYWNOŚĆ ZAWODOWĄ MIESZKAŃCÓW PODKARPACIA/DO POBRANIA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content